پنجشنبه ۶ آبان ۱۴۰۰ - ۰۸:۵۴

سرپرست معاونت آموزشی و پژوهشی

دکتر مهدی یزدان پناه

عضو هیات علمی گروه عمران

CV_Yazdanpanah

m.yazdanpanah@fmgarmsar.ac.ir