گزارش تصویری از فرایند برگزاری جلسه مصاحبه استخدام پیمانی اعضای غیرهیات علمی دانشگاه گرمسار/ آبان ماه ۱۴۰۰

گزارش تصویری از فرایند برگزاری جلسه مصاحبه استخدام پیمانی اعضای غیرهیات علمی دانشگاه گرمسار/ آبان ماه ۱۴۰۰
آبان ۸, ۱۴۰۰
202 بازدید