نحوه اعمال نمره و واحد درس آشنایی با دفاع مقدس در معدل و واحد کل دانشجویان

بهمن ۲۰, ۱۳۹۹
67 بازدید

نحوه اعمال نمره و واحد درس آشنایی با دفاع مقدس در معدل و واحد کل دانشجویان پیرو بخشنامه شماره ۲۰۸۹۵۲/۲ مورخ ۲۲/۹/۱۳۹۵ در خصوص ارائه دروس اختیاری با استناد به مصوبه جلسه ۸۸۲ مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۹۵ شورای عالی برنامه ریزی آموزشی و مصوبه شورای آموزشی دانشگاه در خصوص نحوه اعمال نمره و واحد درس آشنایی با دفاع […]

نحوه اعمال نمره و واحد درس آشنایی با دفاع مقدس در معدل و واحد کل دانشجویان

پیرو بخشنامه شماره ۲۰۸۹۵۲/۲ مورخ ۲۲/۹/۱۳۹۵ در خصوص ارائه دروس اختیاری با استناد به مصوبه جلسه ۸۸۲ مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۹۵ شورای عالی برنامه ریزی آموزشی و مصوبه شورای آموزشی دانشگاه در خصوص نحوه اعمال نمره و واحد درس آشنایی با دفاع مقدس در معدل و واحد کل دانشجویان بدینوسیله اصلاحیه تبصره ۲ به شرح ذیل ابلاغ می گردد:

تبصره ۲ : درس آشنایی با دفاع مقدس در چهارچوب سنوات مجاز و مازاد بر سقف واحدهای دوره ارائه و با ثبت نمره درس و تاثیر در معدل در کارنامه تحصیلی دانشجو و به صورت رایگان درج می گردد.

لازم به ذکر است اخذ درس مذکور برای دانشجویان اختیاری بوده و مازاد بر جدول و تعداد دروس عمومی جهت فراغت از تحصیل می باشد و جایگزین هیچ عنوان درسی در چارت پیشنهادی دروس گروه های آموزشی برای دانشجویان نمی باشد.