پنجشنبه ۶ آبان ۱۴۰۰ - ۰۸:۴۲

معاونت اداری و مالی

دکتر شیری پور

دکتر صابر شیری پور

عضو هیات علمی گروه مهندسی صنایع

رزومه دکتر صابر شیری پور