جمعه ۳۰ مهر ۱۴۰۰ - ۱۲:۱۸

مسئول دفتر رئیس

خانم نفیسه جورابلو

۰۲۳-۳۱۹۳۰۰۰۰ داخلی ۳۷۵

کارشناس ارشد مدیریت

سمت:مسئول دفتر ریاست و مسئول دبیرخانه مرکزی

فکس:        ۰۲۳۳۱۹۳۰۳۶۴ 

تلفکس:     ۰۲۳۳۱۹۳۰۳۶۵