فراخوان پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۹ دانشگاه کاشان

فروردین ۱۷, ۱۳۹۹
32 بازدید

دانشگاه کاشان بر اساس آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد در سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ دانشجو می پذیرد. متقاضیان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی اینترنتی www.kashanu.ac.ir مراجعه نمایند.

دانشگاه کاشان بر اساس آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد در سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ دانشجو می پذیرد. متقاضیان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی اینترنتی www.kashanu.ac.ir مراجعه نمایند.