فراخوان ثبت روایت های کرونایی دانشگاهیان

اسفند ۵, ۱۳۹۹
35 بازدید

نظر به ضرورت تهیه آرشیو جامعی از تجربیات کنش گران دانشگاهی اعم از دانشجویان، کارکنان و استادان و پژوهشگران در شرایط پاندمی کرونا و ثبت تحلیل این روایت ها، موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم؛ تحقیقات و فناوری در نظر دارد با یاری جمعی از کنشگران چنین بانکی را ایجاد و در اختیار مدیران و پژوهشگران […]

3فراخوان_ثبت_روایت_های_کرونایی_(1)

نظر به ضرورت تهیه آرشیو جامعی از تجربیات کنش گران دانشگاهی اعم از دانشجویان، کارکنان و استادان و پژوهشگران در شرایط پاندمی کرونا و ثبت تحلیل این روایت ها، موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم؛ تحقیقات و فناوری در نظر دارد با یاری جمعی از کنشگران چنین بانکی را ایجاد و در اختیار مدیران و پژوهشگران قرار دهد.

به این منظور صفحه ای در در سامانه موسسه به نشانی:www.iscs.ac.ir راه اندازی شده و کنشگران می توانند روایت مواجهه و فعالیت خود را در قالب نوشتار ثبت و در معرض بازدید و مطالعه علاقمندان قرار دهند. هم چنین جهت ثبت رویات های صوتی و تصویری ایمیل: revayat@iscs.ac.ir در نظر گرفته شده است.