شماره تماس جدید آموزش و امور دانشجویی و فرهنگی

اسفند ۱۰, ۱۳۹۵
60 بازدید

قابل توجه کلیه دانشجویان و مراجعه کنندگان به واحد آموزش و امور دانشجویی و فرهنگی دانشگاه گرمسار بدینوسیله به استحضار می رساند با توجه به انتقال واحد آموزش به ساختمان جدید دانشگاه واقع در ورودی شهر گرمسار، دانشجویان و مراجعه کنندگان می توانند موقتا با شماره تماس ذیل ارتباط برقرار نمایند: اداره آموزش دانشگاه ۰۲۳۳۴۵۳۴۰۴۶ […]

قابل توجه کلیه دانشجویان و مراجعه کنندگان به واحد آموزش و امور دانشجویی و فرهنگی دانشگاه گرمسار

بدینوسیله به استحضار می رساند با توجه به انتقال واحد آموزش به ساختمان جدید دانشگاه واقع در ورودی شهر گرمسار، دانشجویان و مراجعه کنندگان می توانند موقتا با شماره تماس ذیل ارتباط برقرار نمایند:

اداره آموزش دانشگاه ۰۲۳۳۴۵۳۴۰۴۶

امور دانشجویی و فرهنگی دانشگاه ۰۲۳۳۴۵۳۴۰۴۷

پیشاپیش از صبر و شکیببایی شما سپاسگزاریم.