زمانبندی هفته های پایانی و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

اردیبهشت ۲۱, ۱۴۰۰
84 بازدید

قابل توجه کلیه دانشجویان و اساتید دانشگاه زمانبندی هفته های پایانی و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ پیرو مصوبه شورای آموزشی اردیبهشت ماه ۱۴۰۰، زمانبندی هفته های پایانی و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ به شرح جدول ذیل به اطلاع اساتید و دانشجویان دانشگاه می رساند: ردیف شرح مهلت اقدام توسط اساتید ۱ حذف […]

قابل توجه کلیه دانشجویان و اساتید دانشگاه

زمانبندی هفته های پایانی و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

پیرو مصوبه شورای آموزشی اردیبهشت ماه ۱۴۰۰، زمانبندی هفته های پایانی و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ به شرح جدول ذیل به اطلاع اساتید و دانشجویان دانشگاه می رساند:

ردیف شرح مهلت اقدام توسط اساتید
۱ حذف دانشجویان غیبت بیش از ۳/۱۶ کلاسها به دلیل تمدید شیوه نامه تسهیلات شرایط کرونا در دانشگاه امکان پذیر نمی باشد.
۲ حذف اضطراری و حذف ترم از طریق سامانه گلستان

توسط دانشجویان

چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۳/۱۲
۳ بارگذاری سوالات در سامانه امتحانات مجازی شنبه  ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ الی

چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۳/۲۶

۴
پایان کلاسهای آموزشی چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۳/۲۶
۵ برگزاری امتحانات کتبی و تحویل پروژه دروس عملی، کارگاهی و پروژه با هماهنگی و اطلاع به اداره آموزش

(برگزاری در بازه زمانی شنبه ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ الی

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۴/۱۳ ممنوع می باشد.)

دوشنبه  ۱۴۰۰/۰۳/۱۷ الی

چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۳/۱۹

و یا

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۴/۱۴ الی

چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۴/۲۳

۶ برگزاری امتحانات پایان ترم شنبه ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ الی

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۴/۱۳

۷ ثبت نمرات توسط اساتید در سامانه گلستان  حداکثر یک هفته پس از برگزاری امتحان

شروع ثبت نمرات از روز شنبه ۱۴۰۰/۰۳/۲۹

و حداکثر تا روز چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۴/۲۳)

۸ رسیدگی به اعتراضات دانشجویان حداکثر ۳ روز پس از ثبت نمرات در سامانه
۹ تحویل لیست نمرات نهایی

(موعد پرداخت حق التدریس مدرسین حق التدریس)

حداکثر تا روز چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۴/۳۰