زمانبندی تحویل کارآموزی دانشجویان

مهر ۱۸, ۱۳۹۵
28 بازدید

زمانبندی تحویل کارآموزی دانشجویان رشته مهندسی عمران، صنایع و نفت نام رشته نام استاد مربوطه نحوه تحویل زمان تحویل کارآموزی رشته مهندسی صنایع کلیه اساتید تحویل به خانم رکنی حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۵/۰۷/۲۷ رشته مهندسی نفت کلیه اساتید تحویل به آقای گتمیری حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۵/۰۷/۲۷ رشته مهندسی عمران خانم اکرم تحویل به  خانم اکرم […]

زمانبندی تحویل کارآموزی دانشجویان رشته مهندسی عمران، صنایع و نفت

نام رشته نام استاد مربوطه نحوه تحویل زمان تحویل کارآموزی
رشته مهندسی صنایع کلیه اساتید تحویل به خانم رکنی حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۵/۰۷/۲۷
رشته مهندسی نفت کلیه اساتید تحویل به آقای گتمیری حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۵/۰۷/۲۷
رشته مهندسی عمران خانم اکرم تحویل به  خانم اکرم روز شنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۲۴
آقای شبیری تحویل به آقای شبیری روز شنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۲۴
آقای مهدی زاده تحویل به آقای مهدی زاده روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۲۵
آقای مشتاق تحویل به آقای مشتاق روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۲۶
آقای رضواندوست تحویل به آقای رضواندوست روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۲۷

 

لازم به ذکر است زمانبندی های مذکور آخرین مهلت زمان ارائه کارآموزی و غیر قابل تمدید می­ باشد.

 

                                                                                                                                                                                                                                            اداره آموزش دانشگاه