برنامه سرویس های تربیت بدنی، کارگاه ها و آزمایشگاه ها در ترم اول سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷

مهر ۲۸, ۱۳۹۷
24 بازدید

قابل توجه دانشجویان گرامی : سرویسهای مربوط به تربیت بدنی، کارگاه و آزمایشگاهها در نیمسال اول تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷ از روز شنبه مورخ ۹۷/۷/۲۸ به شرح جداول پیوست برقرار و آماده ارائه خدمات می باشند. کارگاهها و آزمایشگاههای ساختمان مرکزی تربیت بدنی سرویس کارگاههای هنرستان امام خمینی  

قابل توجه دانشجویان گرامی :

سرویسهای مربوط به تربیت بدنی، کارگاه و آزمایشگاهها در نیمسال اول تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷ از روز شنبه مورخ ۹۷/۷/۲۸ به شرح جداول پیوست برقرار و آماده ارائه خدمات می باشند.

کارگاهها و آزمایشگاههای ساختمان مرکزی

تربیت بدنی

سرویس کارگاههای هنرستان امام خمینی