برنامه حرکتی سرویس های تربیت بدنی دختران در ترم اول سال تحصیلی ۹۹-۹۸

مهر ۱۴, ۱۳۹۸
34 بازدید

قابل توجه دانشجویان دختری که در ترم اول سال تحصیلی ۹۹-۹۸ تربیت بدنی دارند: برنامه حرکتی و مسیرهای سرویس رفت و برگشت به دانشگاه پیام نور به را شرح جدول پیوست به استحضار می رساند : سرویس های دانشجوئی برای تریبیت بدنی ۹۸ ترم۱

قابل توجه دانشجویان دختری که در ترم اول سال تحصیلی ۹۹-۹۸ تربیت بدنی دارند:

برنامه حرکتی و مسیرهای سرویس رفت و برگشت به دانشگاه پیام نور به را شرح جدول پیوست به استحضار می رساند :

سرویس های دانشجوئی برای تریبیت بدنی ۹۸ ترم۱