برنامه حرکتی سرویسهای دانشجوئی در روزهای ۷ و ۸ بهمن ماه ۹۸

بهمن ۶, ۱۳۹۸
39 بازدید

برنامه حرکتی سرویسهای داخل شهری دانشگاه گرمسار درروزهای دوشنبه و سه شنبه مورخه های ۷ و ۸ بهمن ماه جاری مطابق فایل پیوست می باشد: سرویسها در روزهای ۷ و ۸ بهمن ماه (۱)

برنامه حرکتی سرویسهای داخل شهری دانشگاه گرمسار درروزهای دوشنبه و سه شنبه مورخه های ۷ و ۸ بهمن ماه جاری مطابق فایل پیوست می باشد:

سرویسها در روزهای ۷ و ۸ بهمن ماه (۱)