انتصاب رؤسای دانشکده های فنی و مهندسی و علوم پایه توسط ریاست دانشگاه

انتصاب رؤسای دانشکده های فنی و مهندسی و علوم پایه توسط ریاست دانشگاه
شهریور ۱۵, ۱۳۹۴
50 بازدید

طی احکامی جداگانه از سوی جناب آقای دکتر لحمیان ریاست محترم دانشگاه، آقایان دکتر حسین پور بشاش و مهندس امین مشتاق به ترتیب به سمت های «مسئول راه اندازی دانشکده علوم پایه دانشگاه گرمسار» و «سرپرست دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه گرمسار» منصوب گردیدند.

طی احکامی جداگانه از سوی جناب آقای دکتر لحمیان ریاست محترم دانشگاه، آقایان دکتر حسین پور بشاش و مهندس امین مشتاق به ترتیب به سمت های «مسئول راه اندازی دانشکده علوم پایه دانشگاه گرمسار» و «سرپرست دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه گرمسار» منصوب گردیدند.