پنجشنبه ۶ آبان ۱۴۰۰ - ۰۸:۳۷

آیین نامه ها و فرم های پژوهشی

فرم تحویل مقالات کنفرانسی اعضا هیات علمی به مدیریت پژوهش دانشگاه

فرم تحویل مقالات علمی پژوهشی اعضا هیات علمی به مدیریت پژوهش دانشگاه

فرم ترفیع سالیانه اعضای هیات علمی

فرم درخواست اولیه شرکت در کنفرانس های داخلی (از گروه تخصصی مربوطه)

فرم درخواست پرداخت هزینه شرکت در کنفرانس

 آئین نامه استخدامی اعضا هیات علمی

آئین نامه ارتقاء اعضای هیات علمی 

دستورالعمل اجرایی اعطای ترفیع سالیانه اعضای هیات علمی دانشگاه گرمسار

شیوه نامه اجرایی آئین نامه ارتقا اعضای هیات علمی

آئین نامه پژوهانه اعضای هیات علمی دانشگاه

فرم محاسبه فعالیت های پژوهشی جهت دریافت پژوهانه

آئین نامه طرح پژوهشی داخلی دانشگاه گرمسار

پرسشنامه طرح پژوهشی داخلی

قرارداد طرح پژوهشی داخلی

ساختار نهایی گزارش طرح پژوهشی

 بخشنامه فعالیت های پژوهشی بدون مجوز از دانشگاه

مصوبه هیات ممیزه در خصوص نحوه امتیازدهی به فعالیتهای پژوهشی

آئین نامه نحوه استفاده از کتابخانه دانشگاه گرمسار

شیوه نامه اجرایی آزمایشگاه مرکزی دانشگاه گرمسار

دستورالعمل نحوه بررسی تخلفات پژوهشی

منشور و موازین اخلاق پژوهشی

شیوه نامه فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات پژوهشی و صنعت