اعلام زمان برگزاری امتحان مجدد برای جاماندگان از امتحان کلیه ساعات روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۸

بهمن ۹, ۱۳۹۶
34 بازدید

اعلام زمان برگزاری امتحان مجدد برای جاماندگان از امتحان کلیه ساعات روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۸  قابل توجه کلیه دانشجویان دانشگاه گرمسار پیرو اطلاعیه های قبلی در خصوص  برگزاری امتحان مجدد برای جاماندگان امتحان کلیه ساعات روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۸، طبق مصوبه شورای دانشگاه مقرر گردید امتحانات مجدد مطابق جدول و ساعات جدید در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۱ […]

اعلام زمان برگزاری امتحان مجدد برای جاماندگان از امتحان کلیه ساعات روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۸ 

قابل توجه کلیه دانشجویان دانشگاه گرمسار

پیرو اطلاعیه های قبلی در خصوص  برگزاری امتحان مجدد برای جاماندگان امتحان کلیه ساعات روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۸، طبق مصوبه شورای دانشگاه مقرر گردید امتحانات مجدد مطابق جدول و ساعات جدید در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۱ برگزار گردد. لازم به ذکر است در صورت عدم حضور دانشجویان جامانده از امتحان کلیه ساعات روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۸ ، در امتحانات مجدد، به منزله غیبت بوده و نمره درس مذکور در سامانه غیبت ثبت خواهد گردید و هیچگونه عذر و بهانه ای پذیرفته نخواهد شد.

همچنین امتحانات مجدد فوق الذکر فقط و فقط برای دانشجویان جامانده از امتحان کلیه ساعات روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۸ برگزار خواهد گردید.

ارائه کارت ورود به جلسه و رعایت کلیه موارد مندرج در آئین نامه برگزاری امتحانات از سوی دانشجویان الزامی است.

 

تاریخ و ساعت امتحانات گذشته

روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۰۸

تاریخ و ساعت جدید برگزاری مجدد امتحانات

روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۱

امتحانات ساعت ۱۱:۳۰-۸:۳۰ ساعت ۱۲:۰۰-۱۰:۰۰
امتحانات ساعت ۱۶:۰۰-۱۳:۰۰ ساعت ۱۵:۰۰-۱۳:۰۰
امتحانات ساعت ۱۸:۳۰-۱۶:۳۰ ساعت ۱۲:۰۰-۱۰:۰۰