اطلاعیه کمیسیون موارد خاص دانشگاه

بهمن ۱۲, ۱۳۹۸
36 بازدید

قابل توجه کلیه دانشجویان دانشگاه دانشجویانی که شامل حال یکی از شرایط، بندها و حالات ذیل می باشند، به منظور عدم جلوگیری از انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸ خود بایستی در اسرع وقت نسبت به تکمیل فرم های مندرج در این اطلاعیه و طی مراحل آن اقدام نمایند. در غیر اینصورت از ادامه تحصیل آنها جلوگیری بعمل می […]

قابل توجه کلیه دانشجویان دانشگاه

دانشجویانی که شامل حال یکی از شرایط، بندها و حالات ذیل می باشند، به منظور عدم جلوگیری از انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸ خود بایستی در اسرع وقت نسبت به تکمیل فرم های مندرج در این اطلاعیه و طی مراحل آن اقدام نمایند. در غیر اینصورت از ادامه تحصیل آنها جلوگیری بعمل می آید و سرترم تحصیلی ۹۸۲ برای این دسته از دانشجویان در سامانه آموزشی گلستان ایجاد نخواهد گردید.

دانشجویان برای درخواست خود، ضمن تکمیل فرمهای مشخص شده، بایستی مدارک مستدل پزشکی و … مندرج در فرمها را به تائید پزشک معتمد دانشگاه رسانده و یا مدارکی دال بر مشکلات خاص و مستند و مورد تایئد خود را همراه با فیش های واریزی ضمیمه فرمها نموده و تحویل کارشناس فرهنگی دانشجویی دانشگاه سرکار خانم بهار نمایند.

لازم به ذکر است دانشجویان دارای دروس تطبیقی (دارای سرترم های ۳۱۱۱، ۳۱۱۲ و…) به ازای هر نیمسال دروس تطبیق، یک نیمسال از سنوات مجاز تحصیلی آنها کسر می گردد.

۱- افزایش سنوات تحصیلی نیمسال ۱۰ و نیمسال های بعد از آن.

۲- ادامه به تحصیل برای دانشجویان دارای ۳ نیمسال مشروطی و بیشتر از آن.

۳- بازگشت به تحصیل دانشجویان.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر به سرکار خانم بهار، کارشناس دانشجویی و فرهنگی دانشگاه واقع در ساختمان انتشارات دانشگاه (ساختمان اتاق های اعضای هیات علمی و مدیران گروه های آموزشی) مراجعه نمایید.

شماره تماس: ۳۱۹۳۰۰۰۰-۰۲۳ داخلی ۳۳۸

 

فرم درخواست افزایش سنوات تحصیلی، ادامه تحصیل و بازگشت به تحصیل دانشجو (جهت دریافت کلیک نمائید)

فرم شورای موارد خاص دانشگاه (جهت دریافت کلیک نمائید)

فرم شورای موارد خاص استان (جهت دریافت کلیک نمائید)