اطلاعیه شماره ۹: جزئیات و نحوه برگزاری امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۳۹۸-۹۹ به صورت غیر حضوری، برگزاری کلاس های حضوری دروس عملی و کارگاهی و دروس معرفی به استاد و دروس نیمسال تابستان ۱۳۹۹

خرداد ۲۶, ۱۳۹۹
50 بازدید

اطلاعیه شماره ۹: جزئیات و نحوه برگزاری امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۳۹۸-۹۹ به صورت غیر حضوری، برگزاری کلاس های حضوری دروس عملی و کارگاهی و دروس معرفی به استاد و دروس نیمسال تابستان ۱۳۹۹ با توجه به نزدیک شدن به زمان امتحانات، با بررسی همه جوانب و به ویژه با تأکید بر حفظ سلامتی […]

اطلاعیه شماره ۹: جزئیات و نحوه برگزاری امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۳۹۸-۹۹ به صورت غیر حضوری، برگزاری کلاس های حضوری دروس عملی و کارگاهی و دروس معرفی به استاد و دروس نیمسال تابستان ۱۳۹۹

با توجه به نزدیک شدن به زمان امتحانات، با بررسی همه جوانب و به ویژه با تأکید بر حفظ سلامتی دانشجویان، اعضای هیئت علمی، اساتید مدعو، کارشناسان و کارکنان دانشگاه، موضوع ارزشیابی پایانی نیمسال تحصیلی و برگزاری امتحانات با توجه به شرایط و امکانات دانشگاه و با تأکید مجدد بر اینکه استاد هر درس مرجع ارزیابی دانشجو در آن درس است، برای برگزاری امتحانات و ارزشیابی تحصیلی نیمسال دوم سال تحصیلی  ۹۹-۱۳۹۸ و نحوه ادامه و برگزاری نیمسال مذکور، موارد ذیل به پیشنهاد شورای آموزشی دانشگاه در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۶ هیات رئیسه دانشگاه مصوب گردید و رعایت آنها برای تمامی دانشجویان، اعضای هیات علمی و اساتید مدعو الزامی می باشد:

 1. استاد هر درس مرجع ارزیابی دانشجو در آن درس است.
 2. مطابق با جزئیات اعلام شده در اطلاعیه شماره ۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ بر روی سایت دانشگاه مقرر گردید اساتید برای کلیه دروس دارای تاریخ امتحان در سامانه آموزشی گلستان مطابق با روز هفتگی، تاریخ و ساعت اعلام شده در سامانه مذکور، ۵ نمره از نمره ارزشیابی دانشجویان را به صورت غیر حضوری (آزمون تستی یا تشریحی) در سامانه امتحانات دانشگاه  از تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ لغایت ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ برگزار نمایند و مابقی ۱۵ نمره ارزشیابی دانشجویان را مطابق با جزئیات اعلام شده در بندهای ۵،۷ و۶ اطلاعیه شماره ۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۷ بر روی سایت دانشگاه (شامل امتحان کامل (پایان ترم)، امتحان پایان فصل(میان ترم)، آزمون کوتاه(کوئیز)، آزمون تحلیلی کتاب باز، شیوه های صوتی و صوتی-تصویری آزمون شفاهی، آزمون های چندگزینه ای، تمرین، تکلیف، پروژه، سخنرانی دانشجو، حضور و فعالیت در کلاس و…) برای دانشجویان منظور نمایند. (بازه زمانی ثبت و اعلام نمرات دروس تئوری ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ الی ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ می باشد.)
 3. مجددا تاکید می گردد برگزاری ۵ نمره ارزشیابی دانشجویان در سامانه امتحانات دانشگاه، به منزله نمره قطعی پایان ترم دانشجو نمی باشد و جزئی از نمره ارزشیابی نهایی دانشجو می باشد و فقط به منظور ثبت فعالیت، حضور و بخشی از مستندات ارزشیابی دانشجویان و اساتید در دانشگاه می باشد و عدم حضور دانشجو در زمان امتحان در سامانه امتحانات خود، موجب ثبت حذف درس یا غیبت برای دانشجو نخواهد گردید.
 4. نحوه دسترسی و آموزش کار با سامانه امتحانات دانشگاه طی اطلاعیه های بعدی از طریق سایت دانشگاه اطلاع رسانی خواهد شد و کلیه دانشجویان و اساتید دانشگاه موظف به رعایت موارد مذکور و برگزاری امتحانات می باشند.
 5. تاریخ و زمان برگزاری امتحانات، ارزیابی پایانی و یا تحویل پروژه دروس عملی، کارگاهی و آزمایشگاهی گروه های آموزشی با هماهنگی استاد درس مربوطه و تائید گروه های آموزشی طی اطلاعیه های بعدی اطلاع رسانی خواهد گردید. (بازه زمانی ثبت و اعلام نمرات دروس عملی، آزمایشگاهی، کارگاهی و دارای واحد عملی و کارگاهی دروس نظری-عملی، عملی-کارگاهی و کارگاهی ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ الی ۱۳۹۹/۰۶/۱۶)
 6. مجددا تاکید می گردد مطابق با جزئیات اعلام شده در اطلاعیه شماره ۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۷ بر روی سایت دانشگاه، در صورت اعتراض دانشجو به نمره ثبت شده خود در نیمسال جاری، استاد مربوطه می بایست با ارائه مستندات و مدارک جمع آوری شده از عملکرد دانشجو در نیمسال جاری به مدیران گروه های آموزشی مربوطه نسبت به رسیدگی موضوع اقدام نمایند و در صورت اعتراض مجدد به موضوع و عدم مکفی بودن مستندات فوق الذکر پس از تائید و نظر شورای آموزشی دانشگاه، دانشجو می بایست در امتحان حضوری و کتبی با همان استاد مربوطه در نیمه اول شهریورماه ۱۳۹۹ حضور بعمل آورد.
 7. در صورت عدم تقاضای حذف درس یا غیبت امتحانی توسط دانشجویان ،نمره مستمر آن درس توسط استاد مربوطه ثبت خواهد شد. لازم به ذکر است مطابق با جزئیات اعلام شده در اطلاعیه شماره ۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ در مورد تعداد غیبت مجاز دانشجو در کلاس های دروس الکترونیکی برخط یا کلاسهای حضوری اساتید می بایست به نحوی عمل می نمودند تا قانون غیبت بیش از حد مجاز کنونی در مقررات تحصیلی موجود در آئین نامه، برای جلسات حضورى یا الکترونیکی/غیر حضورى، موجب حذف درس و جلوگیرى از شرکت دانشجو در جلسه امتحان پایان ترم نگردد.
 8. در صورت ثبت غیبت یا حذف اضطراری برای تعدادی از دروس و واحدهای ثبت نامی طبق درخواست دانشجو پیش از شروع امتحانات ( تا قبل از تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۳) به نحوی که واحدهای باقیمانده دانشجو ( با وضعیت نمره اعلام شده) به زیر ۱۲ واحد برسد، مطابق با سنوات گذشته در صورت مشروطی دانشجو (کسب معدل نیمسال کمتر از ۱۲)، این نیمسال به صورت مشروط بی اثر در نظر گرفته خواهد شد و جز نیمسال های مشروطی دانشجو به حساب نمی آید.
 9. دانشجویان می توانند نسبت به حذف درس یا تعدادی از دروس (امکان حذف بیش از یک درس (حتی دروس عملی) به درخواست دانشجویان بدون رعایت حد نصاب حداقل تعداد واحد) و یا حذف نیمسال تحصیلی خود از تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ الی ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ به صورت غیرحضوری و از طریق سامانه آموزشی گلستان خود اقدام نمایند. نحوه عملیات مذکور به صورت غیر حضوری و از طریق سامانه آموزشی گلستان طی اطلاعیه های بعدی در سایت دانشگاه اطلاع رسانی خواهد شد. لذا خواهشمند است دانشجویان از مراجعه حضوری به دانشگاه اکیدا خودداری فرمایند.
 10. مجددا تاکید می گردد مطابق با جزئیات اعلام شده در اطلاعیه شماره ۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ بر روی سایت دانشگاه در صورت استفاده از شرایط حذف ترم ، حذف درس و غیبت امتحانی توسط دانشجویان،تبعات ناشی از عدم رعایت مقررات آموزشی در نیمسال های آتی اعم از عدم ارائه دروس توسط گروه های آموزشی، پیش نیازی و هم نیازی دروس ، سقف واحد و… بر عهده دانشجو می باشد و رعایت مقررات نظام وظیفه و هماهنگی با سازمان وظیفه عمومی در خصوص سنوات معافیت تحصیلی و مجوزهای ادامه تحصیل برای دانشجویان پسر جهت استفاده از شرایط فوق الزامی است .
 11. به منظور درج حذف نیمسال بدون احتساب در سنوات، دانشجویان می بایست درخواست های حذف نیمسال بدون احتساب در سنوات خود را طبق فرم های کمیسیون موارد خاص دانشگاه جهت بررسی و طرح در جلسه کمیسیون موارد خاص دانشگاه برای کارشناس کمیسیون موارد خاص دانشگاه سرکار خانم بهار ارسال نمایند.
 12. هرگونه تصمیم گیری برای شهریه نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸ منوط به مصوبات هیات امنای دانشگاه های منطقه البرز جنوبی می باشد. لذا دانشجویان می بایست نسبت به تسویه بدهی شهریه خود تا قبل از شروع امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸ (حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۳) اقدام نمایند.
 13. باتوجه به تشکیل کلیه کلاسهای آموزشی به صورت غیرحضوری (برخط و برون خط) (برای دروس تئوری-بخش تئوری دروس عملی و کارگاهی-دروس عملی، آزمایشگاهی و کارگاهی) مطابق با جزئیات اعلام شده در اطلاعیه شماره ۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ و اطلاعیه شماره ۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ و اطلاعیه شماره ۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ بر روی سایت دانشگاه و عدم دریافت گزارش حوزه معاونت آموزشی دانشگاه مبنی بر میسر نبودن تکمیل آموزش درسی به صورت غیرحضوری و نیاز استاد به برگزاری جلسه حضوری با دلایل توجیهی و تائید و هماهنگی مدیران گروه های آموزشی، مقرر گردید کلیه کلاسها تا پایان نیمسال (۱۳۹۹/۰۴/۱۳) به صورت غیرحضوری ادامه و به پایان برسند. (به استثنای چند مورد که به دلیل عدم توانایی و هماهنگی استاد درس مذکور برای تشکیل کلاسهای غیرحضوری (برخط و برون خط) خود، نسبت به جایگزینی استاد و اخذ تصمیمات مقتضی با هماهنگی و اطلاع مدیران گروه های آموزشی در اینخصوص در شورای آموزشی دانشگاه اقدام لازم بعمل آمده است)

علی ایحال علیرغم برگزاری کلاسهای آموزش غیرحضوری برای دروس دارای واحد عملی، آزمایشگاهی و کارگاهی توسط اساتید دانشگاه مطابق با جزئیات اعلام شده در اطلاعیه شماره ۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۷ و اطلاعیه شماره ۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ بر روی سایت دانشگاه و به منظور ایجاد امکان یادگیری، آموزش و آشنایی مستقیم دانشجویان با بخش عملی- آزمایشگاهی و کارگاهی سرفصل دروس ارایه شده در این نیمسال، معاونت آموزشی دانشگاه در نظر دارد در جهت اهتمام به یادگیری و افزایش دانش دانشجویان و در راستای کاهش دغدغه آموزشی دانشجویان عزیز، مطابق با جزئیات اعلام شده در اطلاعیه شماره ۲ و ۵ مورخ ۱۳و۱۳۹۹/۰۱/۲۱ بر روی سایت دانشگاه مقرر گردید دروس عملی، آزمایشگاهی، کارگاهی و بخش عملی و کارگاهی دروس نظری-عملی، عملی-کارگاهی و کارگاهی، پس از بازگشایی دانشگاه و پس از حضور دانشجویان به صورت فشرده در بازه زمانی ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ الی ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ برگزار گردد.

 1. لازم به ذکر است حضور دانشجویان در بازه مذکور اختیاری و به منظور تکمیل آموزش های غیرحضوری خود می باشد ولیکن حضور اساتید دروس مذکور جهت آموزش به دانشجویان الزامی می باشد.
 2. برنامه ریزی دقیق برگزاری کلاسهای مذکور طی اطلاعیه های بعدی به اطلاع دانشجویان و اساتید محترم خواهد رسید.
 3. مجددا تاکید می گردد مطابق با جزئیات اعلام شده در اطلاعیه شماره ۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ بر روی سایت دانشگاه با توجه بهشروع آموزش غیر حضوری و به صورت الکترونیک دروس عملی، کارگاهی و آزمایشگاهی توسط اساتید و گروه های آموزشی همانند دروس تئوری، دانشجویان ملزم به پیگیری دروس مذکور مطابق با اطلاعیه های شماره ۱ الی ۹ دانشگاه می باشند. همچنین دانشجویان موظف به پیگیری آموزش غیرحضوری خود (شرکت در کلاسهای غیرحضوری(به صورت برخط)، استفاده از فایل های آموزشی تولید محتوا شده که بر روی شبکه های پیام رسان اجتماعی و سایت دانشگاه بارگذاری شده اند و یا ارتباط با استاد درس مربوطه و مدیران گروه های آموزشی و آموزش دانشگاه) می باشند و در صورت هرگونه مشکلی در این خصوص موظف به پیگیری موضوع از طریق استاد درس مربوطه، مدیران گروه های آموزشی و آموزش دانشگاه به صورت مستند و کتبی می باشند. در غیر اینصورت هیچگونه عذری پذیرفته نخواهد گردید و کلیه مسئولیت ها و تبعات بعدی آن بر عهده شخص دانشجو می باشد.
 4. با توجه به شرایط بوجود آمده در نیمسال جاری به دلیل شیوع بیماری و به منظور مساعدت با دانشجویان و کاهش استرس و دغدغه آنان شرایط و تسهیلات ذیل استثنا برای دروس نیمسال تابستان ۱۳۹۹ و دروس معرفی به استاد نیمسال تابستان ۱۳۹۹ در نظر گرفته شده است که نحوه درخواست و بازه زمانبندی آنان طی اطلاعیه های بعدی از طریق سایت دانشگاه اطلاع رسانی خواهد شد.

 

وضعیت دانشجو دانشجویان مشغول به تحصیل دانشجویانی که در نیمسال پایانی خود به سر می برند.

حداکثر واحد قابل اخذ

حداکثر واحد قابل اخذ شرایط دروس معرفی به استاد جهت فراغت از تحصیل دانشجو
نیمسال دوم

سال تحصیلی ۱۳۹۸-۹۹

۲۰ واحد ۲۴ واحد باقیماندن حداکثر ۲ درس تئوری در صورت  عدم ارائه حداقل یکی از دروس در دانشکده در آن نیمسال 

به شرط عدم اخذ واحد و درس دیگر

نیمسال تابستان

سال های گذشته

حداکثر ۶ واحد

شامل: دروس پروژه و کارآموزی ارائه شده در دانشگاه گرمسار همراه با اخذ دروس دارای نمره مردودی در نیمسال های گذشته دانشجو در سنوات مجاز خود به صورت مهمان در دانشگاه دیگر

(دانشجویان مشغول به تحصیل مازاد بر سنوات تحصیلی مجاز خود از رعایت شرط اخذ نمره مردودی برای دروس مهمان خود در نیمسال های گذشته معاف هستند.)

حداکثر ۸ واحد

شامل: دروس پروژه و کارآموزی ارائه شده در دانشگاه گرمسار همراه با دروس معرفی به استاد و اخذ دروس به صورت مهمان در سایر دانشگاه ها

 

باقیماندن حداکثر ۲ درس تئوری همراه با دروس پروژه، کارآموزی و مهمان در سایر دانشگاه ها

(ضمن رعایت سقف واحد نیمسال تابستان)

نیمسال تابستان

سال تحصیلی ۱۳۹۸-۹۹

۱۲ واحد

شامل:

 ۶ واحد

دروس پروژه و کارآموزی ارائه شده در دانشگاه گرمسار همراه با اخذ دروس دارای نمره مردودی در نیمسال های گذشته دانشجو در سنوات مجاز خود به صورت مهمان در دانشگاه دیگر

(دانشجویان مشغول به تحصیل مازاد بر سنوات تحصیلی مجاز خود از رعایت شرط اخذ نمره مردودی برای دروس مهمان خود در نیمسال های گذشته معاف هستند.)

+

۶ واحد

با شرط دروس دارای وضعیت غیبت یا حذف اضطراری یا دارای نمره مردودی در نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸ متاثر از شرایط کرونا  به صورت مهمان در دانشگاه دیگر

۱۲ واحد

شامل:

 ۸ واحد

دروس پروژه و کارآموزی ارائه شده در دانشگاه گرمسار همراه با دروس معرفی به استاد و اخذ دروس به صورت مهمان در سایر دانشگاه ها

+

۴ واحد

با شرط دروس دارای وضعیت غیبت یا حذف اضطراری یا دارای نمره مردودی در نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸ متاثر از شرایط کرونا (اخذ به صورت دروس معرفی به استاد و یا مهمان در دانشگاه دیگر)

حداکثر ۴ درس تئوری

شامل:

باقیماندن حداکثر ۲ درس تئوری همراه با دروس پروژه، کارآموزی و مهمان در سایر دانشگاه ها

+

۲ درس تئوری

با شرط دروس دارای وضعیت غیبت یا حذف اضطراری یا دارای نمره مردودی در نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸ متاثر از شرایط کرونا

(ضمن رعایت سقف واحد نیمسال تابستان)