اطلاعیه تمدید مهلت درخواست کارآموزی تابستان ۱۳۹۹

مرداد ۱, ۱۳۹۹
48 بازدید

اطلاعیه تمدید مهلت درخواست کارآموزی تابستان ۱۳۹۹ پیرو درخواست مکرر دانشجویان مهلت درخواست معرفی نامه کارآموزی از سامانه آموزشی گلستان دانشگاه تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ تمدید گردید اطلاعیه کارآموزی (نیمسال تابستان سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸) (تابستان ۱۳۹۹) (نیمسال ۹۸۳)  

اطلاعیه تمدید مهلت درخواست کارآموزی تابستان ۱۳۹۹

پیرو درخواست مکرر دانشجویان مهلت درخواست معرفی نامه کارآموزی از سامانه آموزشی گلستان دانشگاه تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ تمدید گردید

اطلاعیه کارآموزی (نیمسال تابستان سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸) (تابستان ۱۳۹۹) (نیمسال ۹۸۳)