اطلاعیه بسیار مهم (رفع محدودیت تعداد واحد انتخابی دانشجویان مشروط)

شهریور ۳۰, ۱۴۰۰
118 بازدید

قابل توجه کلیه دانشجویان مشروط در نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ پیرو نامه ۲/۱۴۲۹۶۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ معاونت محترم آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوی درخصوص بخشنامه  ۲/۲۲۶۱۸۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ راجع به تسهیلات مربوط به تداوم محدودیت های ناشی از کرونا، مشروطی دانشجو در نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ منجر به محدودیت در اخذ حداکثر واحد […]

قابل توجه کلیه دانشجویان مشروط در نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

پیرو نامه ۲/۱۴۲۹۶۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ معاونت محترم آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوی درخصوص بخشنامه  ۲/۲۲۶۱۸۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ راجع به تسهیلات مربوط به تداوم محدودیت های ناشی از کرونا، مشروطی دانشجو در نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ منجر به محدودیت در اخذ حداکثر واحد (۱۴ واحد) در نیمسال اول سال تحصیلی ۰۱-۱۴۰۰ نمی گردد. لذا دانشجویان مشروط در نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ می توانند بیش از ۱۴ (تا سقف ۲۰) واحد همانند سایر دانشجویان نسبت به اخذ واحد اقدام نمایند.

لذا بدینوسیله نکته۱ مندرج در اطلاعیه تکمیلی انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی ۰۱-۱۴۰۰ (۴۰۰۱) مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ به صورت فوق اصلاح می گردد.

اطلاعیه تکمیلی انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی ۰۱-۱۴۰۰ (۴۰۰۱) مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ (جهت اطلاع کلیک نمایید)

متن اطلاعیه تکمیلی انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی ۰۱-۱۴۰۰ (۴۰۰۱) مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷  که لغو گردیده است:

*****نکته۱ (حائز اهمیت): پیرو نامه ۲/۲۲۶۱۸۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ معاون آموزشی و نامه ۲/۲۱/۲۳۶۱۸۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ دفتر برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوی، مشروطی دانشجو فقط و فقط در نیمسال  سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ منجر به محدودیت در اخذ حداکثر واحد (۱۴ واحد) در نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ نمی گردید. با توجه به عدم امکان تسری موضوع برای نیمسال های کنونی و آتی، دانشجویان مشروط در نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ مطابق آئین نامه آموزشی نمی توانند بیش از ۱۴ واحد اخذ نمایند.