اطلاعیه و فرمهای ثبت نام انتخابات تشکل های دانشجویی/ علمی/ صنفی/ کانون هلال احمر و انجمن ورزشی

اردیبهشت ۱۹, ۱۴۰۰
50 بازدید

اطلاعیه ثبت نام انجمن علمی فرم ثبت نام انجمن علمی و دانشجویی اطلاعیه ثبت نام کانون هلال احمر فرم ثبت نام هلال احمر اطلاعیه ثبت نام انجمن ورزشی فرم ثبت نام انجمن ورزشی اطلاعیه ثبت نام شورای صنفی فرم ثبت نام شورای صنفی  

اطلاعیه ثبت نام انجمن علمی

فرم ثبت نام انجمن علمی و دانشجویی

اطلاعیه ثبت نام کانون هلال احمر

فرم ثبت نام هلال احمر

اطلاعیه ثبت نام انجمن ورزشی

فرم ثبت نام انجمن ورزشی

اطلاعیه ثبت نام شورای صنفی

فرم ثبت نام شورای صنفی