اصلاحیه چارت گروه های آموزشی دانشگاه گرمسار

بهمن ۲۰, ۱۳۹۹
391 بازدید

قابل توجه کلیه دانشجویان گرامی چارت و برنامه پیشنهادی ترم بندی گروه های آموزشی دانشگاه بر اساس آئین نامه ها و سرفص جدید دروس وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری پس از تصویب در شورای آموزشی دانشگاه به شرح ذیل می باشند. لذا رعایت ترم بندی دروس طبق فایل های ذیل به منظور تسهیل در […]

قابل توجه کلیه دانشجویان گرامی

چارت و برنامه پیشنهادی ترم بندی گروه های آموزشی دانشگاه بر اساس آئین نامه ها و سرفص جدید دروس وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری پس از تصویب در شورای آموزشی دانشگاه به شرح ذیل می باشند.

لذا رعایت ترم بندی دروس طبق فایل های ذیل به منظور تسهیل در فارغ التحصیلی دانشجویان، برعهده دانشجویان می باشد.

جهت دریافت هر یک از آنها برروی لینک آنها کلیک نمایید.

گروه علوم مهندسی:

برنامه ترم بندی پیشنهادی دوره کارشناسی علوم مهندسی دانشگاه گرمسار دانشجویان ورودی سال ۱۳۹۸ و بعد از آن

گروه علوم کامپیوتر:

برنامه ترم بندی پیشنهادی دوره کارشناسی علوم کامپیوتر دانشگاه گرمسار دانشجویان ورودی سال ۱۳۹۸ و بعد از آن

گروه مهندسی صنایع:

برنامه ترم بندی پیشنهادی دوره کارشناسی مهندسی صنایع دانشگاه گرمسار دانشجویان ورودی سال ۱۳۹۸ و بعد از آن

برنامه ترم بندی پیشنهادی دوره کارشناسی مهندسی صنایع دانشگاه گرمسار دانشجویان ورودی سال ۱۳۹۵ و بعد از آن

برنامه ترم بندی پیشنهادی دوره کارشناسی مهندسی صنایع دانشگاه گرمسار دانشجویان ورودی سال ۱۳۹۴

گروه مهندسی معماری:

برنامه ترم بندی پیشنهادی دوره کارشناسی مهندسی معماری دانشگاه گرمسار دانشجویان ورودی سال ۱۳۹۸ و بعد از آن

برنامه ترم بندی پیشنهادی دوره کارشناسی مهندسی معماری دانشگاه گرمسار دانشجویان ورودی سال ۱۳۹۴ و بعد از آن

گروه مهندسی نفت:

برنامه ترم بندی پیشنهادی دوره کارشناسی مهندسی نفت دانشگاه گرمسار دانشجویان ورودی سال ۱۳۹۸ و بعد از آن

برنامه ترم بندی پیشنهادی دوره کارشناسی مهندسی نفت دانشگاه گرمسار دانشجویان ورودی سال ۱۳۹۵ و بعد از آن

برنامه ترم بندی پیشنهادی دوره کارشناسی مهندسی نفت – بهره برداری از منابع نفتی دانشگاه گرمسار دانشجویان ورودی قبل از سال ۱۳۹۵

برنامه ترم بندی پیشنهادی دوره کارشناسی مهندسی نفت – مخازن هیدروکربوری دانشگاه گرمسار دانشجویان ورودی قبل از سال ۱۳۹۵

گروه مهندسی عمران:

برنامه ترم بندی پیشنهادی دوره کارشناسی مهندسی عمران دانشگاه گرمسار دانشجویان ورودی سال ۱۳۹۸ و بعد از آن

برنامه ترم بندی پیشنهادی دوره کارشناسی مهندسی عمران دانشگاه گرمسار دانشجویان ورودی سال ۱۳۹۵ و بعد از آن

برنامه ترم بندی پیشنهادی دوره کارشناسی مهندسی عمران دانشگاه گرمسار دانشجویان ورودی سال ۱۳۹۴