جمعه ۳۰ مهر ۱۴۰۰ - ۱۳:۱۴

اساتید مهندسی نفت

ردیف نام و نام خانوادگی ردیف نام و نام خانوادگی
۱ سرکار خانم حدیث اکرم ۱۲ جناب آقای علیرضا کاظمی
۲ سرکار خانم مریم جوینده ۱۳ جناب آقای کی نژاد
۳ جناب آقای محمد حدادی ۱۴ جناب آقای نجات الله گتمیری
۴ جناب آقای ابراهیم خواجه وندی ۱۵ جناب آقای اکبر مبارکی
۵ سرکار خانم فاطمه رضایی منش ۱۶ جناب آقای ابوالفضل مختاری
۶ جناب آقای رضوان دوست ۱۷ جناب آقای مساح
۷ جناب آقای علی رفیعی فر ۱۸ جناب آقای امین مشتاق
۸ جناب آقای محمد شریفی ۱۹   سرکار خانم پگاه مشیری
۹ جناب آقای میثم طرب خواه ۲۰  جناب آقای مهدی موید محسنی
۱۰ سرکار خانم فاطمه عرب عامری ۲۱  جناب آقای سیروس یوردخانی
۱۱ جناب آقای حمیدرضا قربانی