پنجشنبه ۶ آبان ۱۴۰۰ - ۰۹:۳۰

اساتید مهندسی صنایع

ردیف نام و نام خانوادگی ردیف نام و نام خانوادگی
۱ جناب آقای ابوالی ۱۴ سرکار خانم  خانم رضایی
۲ جناب آقای  مسعود احمدی ۱۵ سرکار خانم  فاطمه رکنی
۳   جناب آقای شهروز بامداد ۱۶ جناب آقای رضا زندی
۴ جناب آقای  امیر ثامنی ۱۷ سرکار خانم کوثر صادقی
۵ جناب آقای جاویدنیا ۱۸ جناب آقای اسماعیل عمادالدین
۶   جناب آقایدانیال حسنی ۱۹ جناب آقای سعید فروزش
۷ سرکار خانم مهسا شاه حسینی ۲۰ سرکار خانم نغمه نوبخت
۸  جناب آقای سید مرتضی خاتمی ۲۱ جناب آقای وحید کیوان فر
۹   سرکار خانم خالقی ۲۲ جناب آقای امین مشتاق
۱۰ جناب آقای  محمدرضا فضلی خلف ۲۳ جناب آقای حسین مشتاق
۱۱ جناب آقای محمد هادی درودیان
۱۲  جناب آقای ربیعی
۱۳ جناب آقای وحید رزم آور