اخبار حذف و اضافه ۹۶۲ (در حال بروزرسانی)

بهمن ۲۹, ۱۳۹۶
48 بازدید

اخبار حذف و اضافه ۹۶۲ (در حال بروزرسانی) حذف و اضافه کلیه گروه ها به صورت اینترنتی به ترتیب گروه های آموزشی جدول زیر: تاریخ حذف و اضافه ورودی دانشجویان گروه آموزشی ساعت دوشنبه ۹۶/۱۱/۳۰ دانشجویان ماقبل ۹۳۱ و مهر ۱۳۹۳ (۹۳۱) تمامی گروه ها(گروه مهندسی عمران، صنایع، معماری ونفت) ۹-۱۲ مهر ۱۳۹۴ (۹۴۱) ۱۳-۱۶ سه شنبه ۹۶/۱۲/۰۱ […]

اخبار حذف و اضافه ۹۶۲ (در حال بروزرسانی)

حذف و اضافه کلیه گروه ها به صورت اینترنتی به ترتیب گروه های آموزشی جدول زیر:

تاریخ حذف و اضافه ورودی دانشجویان گروه آموزشی ساعت
دوشنبه ۹۶/۱۱/۳۰ دانشجویان ماقبل ۹۳۱ و مهر ۱۳۹۳ (۹۳۱) تمامی گروه ها(گروه مهندسی عمران، صنایع، معماری ونفت) ۹-۱۲
مهر ۱۳۹۴ (۹۴۱) ۱۳-۱۶
سه شنبه ۹۶/۱۲/۰۱ مهر ۱۳۹۵ (۹۵۱) تمامی گروه ها(گروه مهندسی عمران، صنایع، معماری و نفت) ۹-۱۲
بهمن ۱۳۹۵ (۹۵۲) ۱۳-۱۶
چهارشنبه۹۶/۱۲/۰۲ مهر ۱۳۹۶ (۹۶۱) تمامی گروه ها(گروه مهندسی عمران، صنایع، معماری و نفت) ۹-۱۲
کلیه ورودی ها و دانشجویان تأخیری ۱۳-۱۶

حذف و اضافه دانشجویا فقط  و فقط به صورت اینترنتی بوده، لذا از مراجعه حضوری به اداره آموزش دانشگاه اکیدا خودداری نمایید.

درخصوص ظرفیت دروس و اضافه ظرفیت به گروه های درسی به مدیران گروه های آموزشی دانشگاه مراجعه نمایید.

تمامی دانشجویان ملزم به رعایت پیشنیازی و همنیازی و سایر قوانین آموزشی می باشند در غیر اینصورت، تمامی عواقب  عدم رعایت پیشنیازی و همنیازی و قوانین آموزشی دیگر به عهده خود دانشجو می باشد و اداره آموزش می­تواند به محض اطلاع از موضوع، تمامی واحدهای آموزشی رعایت نشده دانشجو را حذف نماید.

تنها و تنها دانشجویانی که در نیمسال پایانی خود به سر می برند (حداکثر ۲۴ واحد درسی آنان باقیمانده باشد.) در صورت اخذ کل ۲۴ واحد خود در نیمسال ۹۶۲، می توانند در صورت عدم ارائه گروه های درسی بدون تداخل، از تسهیلات اخذ درس به صورت تداخل ساعت کلاس درسی بهره مند گردند که بدین منظور بایستی حضورا به اداره آموزش مراجعه نمایند.

قابل توجه کلیه دانشجویان دارای تخلفات امتحانی در امتحانات نیمسال اول ۹۷-۱۳۹۶

با توجه به بررسی پرونده انضباطی دانشجویان و اعلام رای کمیته انضباطی و درج آرای مذکور در کارنامه دانشجویان، دانشجویان متخلف می توانند با مراجعه به کارنامه آموزشی خود از نتیجه موضوع مطلع گردند. درج نمره ۲۵/۰ و یا حذف کمیته انضباطی برای تخلفات امتحانی دروس دانشجویان، موجب مشروطی و یا تخطی از رعایت پیشنیازی و همنیازی دروس دانشجویان  گشته، لذا دانشجویان مشمول، بایستی نسبت به اصلاح انتخاب واحد خود اقدام نمایند.

 قابل توجه کلیه دانشجویان دوره  روزانه و شبانه کلیه رشته های مهندسی صنایع، عمران، معماری و نفت (بهره برداری و مخازن)

با توجه به تغییرات بوجود آمده در برنامه زمانی ارائه دروس گرو های آموزشی دانشگاه کلیه دانشجویان موظف به بررسی برنامه خود قبل از پایان حذف و اضافه و ویرایش برنامه خود تا پایان حذف و اضافه (طبق برنامه زمانبندی) می باشند. در غیر اینصورت کلیه تبعات بعدی آن بعهده شخص خود دانشجو می باشد و اداره آموزش دانشگاه هیچگونه مسئولیتی در این خصوص بعهده نمی گیرد.

تغییرات شامل:

حذف کلاس درسی به دلیل عدم رسیدن به حدنصاب تعداد دانشجو جهت تشکیل کلاس.

افزایش ظرفیت دروس ارائه شده در زمان انتخاب واحد.

جابجایی زمان (روز و ساعت) تشکیل کلاس.

جابجایی زمان (روز و ساعت ) برگزاری امتحان.

تغییر نام اساتید.

ارائه دروس جدید (نام درس، روز، ساعت و نام استاد جدید).

لیست دروس حذف شده:

دروس حذف شده بعد از انتخاب واحد ۹۶۱

شماره و گروه درس نام درس نام استاد زمان ارائه
۱۰۸۰۰۲۸-۰۵ ورزش ۱ میرآخورلی مهدیه چهارشنبه ۱۸-۱۶:۳۰
۱۰۸۳۰۸۱-۰۱ متره و برآورد شجاعی نصیرآبادی مهرزاد شنبه ۱۶:۳۰-۱۳:۳۰
۱۰۸۴۰۰۱-۰۵ آزمایشگاه انتقال حرارت نعمتی مهسا سه شنبه ۱۸-۱۶:۳۰
۱۰۸۴۰۰۱-۰۱ آزمایشگاه انتقال حرارت نعمتی مهسا سه شنبه ۹:۳۰-۸
۱۰۸۴۰۰۳-۰۱ آزمایشگاه خواص سنگ های مخزن درخشانی مریم سه شنبه ۹:۳۰-۸
۱۰۸۴۰۰۳-۰۶ آزمایشگاه خواص سنگ های مخزن درخشانی مریم چهارشنبه ۱۱-۹:۳۰
۱۰۸۴۰۰۳-۰۸ آزمایشگاه خواص سنگ های مخزن درخشانی مریم چهارشنبه ۱۲:۳۰-۱۱
۱۰۸۴۰۱۶-۰۵ آزمایشگاه کنترل فرآیند نعمتی مهسا یکشنبه ۱۶:۳۰-۱۵
۱۰۸۴۰۸۰-۰۴ زمین شناسی ساختمانی قره چلو سجاد چهارشنبه ۱۵-۱۱
۱۰۸۴۰۸۳-۰۱ زمین شناسی نفت درخشانی مریم شنبه ۱۸-۱۵
۱۰۸۴۱۱۴-۰۲ کارگاه عمومی درخشانی حکیمه چهارشنبه ۹:۳۰-۸
۱۰۸۴۱۲۲-۰۲ مخازن کربناته عابدی فریزهندی سعید یکشنبه ۱۸-۱۶:۳۰
۱۰۸۴۱۳۵-۰۱ مهندسی مخازن (۲) بنی اسدی باغ میرانی مهدی یکشنبه ۱۱-۸
۱۰۸۰۰۰۵-۰۲ آزمایشگاه فیزیک ۲ حبیبیان شنبه ۱۵-۱۳:۳۰

نکته۱: دانشجویانی که در زمان انتخاب واحد به دلیل عدم درج و ثبت نهایی نمرات خود و یا درج نمره ۰/۲۵ و یا حذف کمیته انضباطی برای تخلفات امتحانی دروس دانشجویان، مشروط نبوده و اقدام به اخذ بیشتر از ۱۴ واحد نموده و پس از درج و ثبت نهایی نمرات و تخلفات امتحانی مشروط گردیده اند، بایستی اقدام به حذف دروس اخذ شده خود نمایند تا مجموع واحدهای آنان به کمتر از ۱۴ واحد برسد. در غیر اینصورت در هر زمان از تحصیل دانشجو، اداره آموزش دانشگاه متوجه موضوع گردد، کلیه دروس اخذ شده دانشجو در نیمسال جاری حذف و نیمسال مذکور به عنوان حذف ترم برای نامبرده منظور می گردد.

نکته۲: دانشجویانی که در زمان انتخاب واحد به دلیل عدم درج و ثبت نهایی نمرات خود و یا درج نمره ۰/۲۵ و یا حذف کمیته انضباطی برای تخلفات امتحانی دروس دانشجویان و عدم رعایت پیشنیازی دروس توسط سامانه اقدام به اخذ دروس دارای پیشنیاز نموده و پس از درج و ثبت نهایی نمرات، در درس پیشنیاز نمره قبولی کسب نگردیده اند، بایستی اقدام به اخذ مجدد درس پیشنیاز نمایند. در غیر اینصورت در هر زمان از تحصیل دانشجو، اداره آموزش دانشگاه متوجه موضوع گردد، درس مربوطه از واحدهای اخذ شده وی حذف می گردد و اجازه اخذ درس جایگزین به وی داده نخواهد شد.