سه شنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۰ - ۱۷:۳۹

آیین نامه های آموزشی و دانشجویی

گروه علوم مهندسی:

برنامه ترم بندی پیشنهادی دوره کارشناسی علوم مهندسی دانشگاه گرمسار دانشجویان ورودی سال ۱۳۹۸ و بعد از آن

گروه علوم کامپیوتر:

برنامه ترم بندی پیشنهادی دوره کارشناسی علوم کامپیوتر دانشگاه گرمسار دانشجویان ورودی سال ۱۳۹۸ و بعد از آن

گروه مهندسی صنایع:

برنامه ترم بندی پیشنهادی دوره کارشناسی مهندسی صنایع دانشگاه گرمسار دانشجویان ورودی سال ۱۳۹۸ و بعد از آن

برنامه ترم بندی پیشنهادی دوره کارشناسی مهندسی صنایع دانشگاه گرمسار دانشجویان ورودی سال ۱۳۹۵ و بعد از آن

برنامه ترم بندی پیشنهادی دوره کارشناسی مهندسی صنایع دانشگاه گرمسار دانشجویان ورودی سال ۱۳۹۴

گروه مهندسی معماری:

برنامه ترم بندی پیشنهادی دوره کارشناسی مهندسی معماری دانشگاه گرمسار دانشجویان ورودی سال ۱۳۹۸ و بعد از آن

برنامه ترم بندی پیشنهادی دوره کارشناسی مهندسی معماری دانشگاه گرمسار دانشجویان ورودی سال ۱۳۹۴ و بعد از آن

گروه مهندسی نفت:

برنامه ترم بندی پیشنهادی دوره کارشناسی مهندسی نفت دانشگاه گرمسار دانشجویان ورودی سال ۱۳۹۸ و بعد از آن

برنامه ترم بندی پیشنهادی دوره کارشناسی مهندسی نفت دانشگاه گرمسار دانشجویان ورودی سال ۱۳۹۵ و بعد از آن

برنامه ترم بندی پیشنهادی دوره کارشناسی مهندسی نفت – بهره برداری از منابع نفتی دانشگاه گرمسار دانشجویان ورودی قبل از سال ۱۳۹۵

برنامه ترم بندی پیشنهادی دوره کارشناسی مهندسی نفت – مخازن هیدروکربوری دانشگاه گرمسار دانشجویان ورودی قبل از سال ۱۳۹۵

گروه مهندسی عمران:

برنامه ترم بندی پیشنهادی دوره کارشناسی مهندسی عمران دانشگاه گرمسار دانشجویان ورودی سال ۱۳۹۸ و بعد از آن

برنامه ترم بندی پیشنهادی دوره کارشناسی مهندسی عمران دانشگاه گرمسار دانشجویان ورودی سال ۱۳۹۵ و بعد از آن

برنامه ترم بندی پیشنهادی دوره کارشناسی مهندسی عمران دانشگاه گرمسار دانشجویان ورودی سال ۱۳۹۴

آئین نامه شورای موارد خاص دانشگاه

آئین نامه شورای موارد خاص استان

آیین نامه برگزاری امتحانات پایان ترم دانشگاه گرمسار

آئین نامه آموزشی کارشناسی ۹۳

آیین نامه تحصیلات آموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر

الحاقیه دانشجویان شاهد و ایثارگر

آیین نامه نقل و انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر

آیین نامه مهمان و انتقال

آئین نامه نحوه استفاده از کتابخانه دانشگاه گرمسار